เมื่อวันที่ 14-15 ธ.ค. พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา มีการอบรม Universal Design Academy ครั้งที่ 1ปี 2563

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน (Chula UDC) ได้จัดทำหลักสูตรการอบรม Universal Design Academy ครั้งที่ 1/2563 (14-19 ธ.ค.2563) ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยหลักสูตรนี้เทียบเท่ามาตรฐานการอบรม UD ของประเทศสิงคโปร์

Universal Design Academy จัดเป็นหลักสูตร 5วัน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจการออกแบบเพื่อทุกคน เข้าใจกฎหมายที่กำลังจะประกาศใหม่ และสามารถนำไปประยุกต์และปฏิบัติจริงได้ รูปแบบการเรียนแบบ Hybrid คือจัดเรียนในคลาสและเรียนออนไลน์ เพื่อให้ครอบคลุมผู้สนใจอบรมได้ทั่วประเทศ

กลุ่มผู้เข้าอบรม ได้แก่
– สถาปนิก ภูมิสถาปนิก สถาปนิกภายใน ของบริษัทออกแบบ
– ผู้บริหารอาคาร ผู้จัดการโครงการ สถาปนิก ภูมิสถาปนิก สถาปนิกภายใน หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่ของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆที่ให้บริการสาธารณะ ได้แก่ โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม สถานศึกษา หอสมุด สนามกีฬา ตลาด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถานบริการ ศาสนสถาน พิพิธภัณฑสถาน สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ สถานีรถไฟฟ้า ท่าเทียบเรือ ท่าอากาศยาน สถานพยาบาล สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
– ทีมพัฒนาธุรกิจโครงการอสังหาริมทรัพย์ อาคารอยู่อาศัยรวม
– สถาปนิก ฝ่ายดูแลอาคารของสถานที่ราชการ โรงพยาบาล สถานศึกษา
อาจารย์ นิสิต นักศึกษา
บุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์
ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้า ที่สนใจพัฒนาผลิตภัณฑ์ จัดจำหน่ายหรือนำเข้าสินค้าเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ
บุคคลทั่วไปที่สนใจด้านการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน

การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับจากความร่วมมือของ :
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
‎บริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท watson faucet จำกัด
บริษัท ฟินิกซ์ รีเสิร์ช เอเชีย จำกัด
บริษัท ภาภรอัณณ์ จำกัด หรือ วัสดุดี wassadudee
บริษัท ไทย-เยอรมัน เดคคอร์ จำกัด
บริษัท พงศ์ชัยพัฒนา (1977) จำกัด