เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 บริจาค ติดตั้งวัสดุพื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับผู้พิการทางสายตาให้แก่ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทการศึกษาพิเศษในปี พ.ศ. 2548 โดยแพทย์หญิงเฉลา พงศ์ประยูร เป็นผู้รับใบอนุญาต ซึ่งสามารถเปิดการจัดการเรียนการสอนได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 สนับสนุนการศึกษาและ การฝึกอบรมคนตาบอด โรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
โดยพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินทรง เปิดโรงเรียนในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 พระมหากรุณาธิคุณครั้งนี้ก่อให้เกิดความปิติยินดีแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

“ปรัชญาของโรงเรียน ชีวิตเริ่มต้นที่โอกาส ความสามารถเพิ่มพูนด้วยการศึกษา สู่ความก้าวหน้าด้วยคุณธรรม”

ข่าวกิจกรรม : วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ทางบริษัท ภาภรอัณณ์ จำกัด มอบแผ่นพื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับผู้พิการทางการเห็น ในการติดตั้งในอาคาร พร้อมติดตั้ง มูลค่า 15,000 บาท ให้กับโรงเรียนศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ เห็นความจำเป็นในการใช้งานของโรงเรียน เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้กับนักเรียนในการอำนวยความสะดวก และเพิ่มความปลอดภัย

สถานที่ : โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่