เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 มอบวัสดุพื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับผู้พิการทางสายตาเพื่อติดตั้งในพื้นที่ให้แก่ ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ จังหวัดชลบุรี

ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการจังหวัดชลบุรี ได้การรับรองมาตรฐานองค์กรของคนพิการ(มอพ. 2554) ตามระเบียบ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อการดำเนินในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการที่มีความรุนแรงเริ่มตั้งแต่การค้นหาให้คำปรึกษา ให้การช่วยเหลือ ฝึกทักษะการช่วยเหลือตัวเอง แก่คนพิการทุกประเภท

ข่าวกิจกรรม : เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 บริษัท ภาภรอัณณ์ จำกัด ได้มอบวัสดุพื้นผิวต่างสัมผัสเซรามิกสำหรับผู้พิการทางสายตา ให้กับศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการจังหวัดชลบุรี เพื่อประโยชน์ในการใช้งานสถานที่ของผู้พิการ รวมถึงกับบุคคลคนทั่วไปที่มาติดต่อ เป็นการสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมภายในพื้นที่ ให้สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อผู้พิการ เป็นสัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัย

สถานที่ : ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการจังหวัดชลบุรี เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อคนพิการทุกประเภท ที่มาใช้บริการ