เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560 สนับสนุนจัดพิมพ์หนังสือคู่มือ “บ้านปลอดภัยวัยเกษียณ” ครั้งที่ 3 1,000 เล่ม

หน่วยปฏิบัติการวิจัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนพิการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เปิด ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน ปลอดภัยสำหรับคนทุกวัยและยังเป็นศูนย์รวบรวมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560 หน่วยปฏิบัติการวิจัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนพิการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท ภาภรอัณณ์ จำกัด เห็นความสำคัญของข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุได้สนับสนุนการตีพิมพ์ “บ้านปลอดภัยวัยเกษียณ” จำนวน 1,000 เล่ม สำหรับบุคคลทั่วไปที่ดูแลผู้สูงอายุหรือคนพิการ เพื่อ แจกที่หน่วยปฏิบัติการวิจัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนพิการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย