โครงการ – ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 2 จังหวัดยะลา Regional Special Education Center 2, Yala

โครงการ : ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 2 จังหวัดยะลา Regional Special Education Center 2, Yala

โครงการ : พ.ศ. 2523 มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ กรมสามัญศึกษากำหนดให้มีกองการศึกษาพิเศษรับผิดชอบการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการและผู้ดอยโอกาส จึงแบ่งออกเป็นฝ่ายส่งเสริมการศึกษาพิเศษ และฝ่ายส่งเสริมการศึกษาสงเคราะห์ พ.ศ. 2541 ได้ออกพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ กรมสามัญศึกษาเป็นกองการศึกษาเพื่อคนพิการและกองการศึกษาสงเคราะห์เพื่อให้มีการจัดการศึกษา ให้แก่คนพิการและผู้ด้อยโอกาสอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น พ.ศ. 2546 เนื่องจากมีการปฏิรูประบบราชการ ได้มีการปรับโครงสร้างของกระทรวงศึกษาพระราชบัญญัติว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 กำหนดให้การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาให้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และกำหนดให้ต้องจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
ชื่อวัสดุ :  กระเบื้องยางพาราปูพื้นผิวต่างสัมผัส สำหรับผู้พิการทางสายตา
สินค้า :  แผ่นยางพารา สีเหลือง (Spark Yellow) รหัสสินค้า STD-RUPA210
ชื่อวัสดุที่เกี่ยวข้องกัน : กระเบื้องยางพาราสำหรับเตือนและนำทางคนตาบอด
กระเบื้องยางพาราผิวต่างสัมผัสเพื่อความปลอดภัย
กระเบื้องยางผู้พิการทางสายตา
กระเบื้องยางคนพิการ
แผ่นทางเท้าคนพิการ
กระเบื้องยางคนพิการ std
กระเบื้องยางคนตาบอด
แผ่นทางเดินคนตาบอด
แผ่นทางเดินคนตาบอด

ภาพหน้างาน 001 : กระเบื้องยางพาราพื้นผิวต่างสัมผัส สำหรับผู้พิการทางสายตา ,กระเบื้องคนตาบอด ,แผ่นทางเดินคนตาบอด ,กระเบื้องผู้พิการทางสายตา

ภาพหน้างาน 002 : กระเบื้องยางพาราพื้นผิวต่างสัมผัส สำหรับผู้พิการทางสายตา ,กระเบื้องคนตาบอด ,แผ่นทางเดินคนตาบอด ,กระเบื้องผู้พิการทางสายตา

ภาพหน้างาน 003 : กระเบื้องยางพาราพื้นผิวต่างสัมผัส สำหรับผู้พิการทางสายตา ,กระเบื้องคนตาบอด ,แผ่นทางเดินคนตาบอด ,กระเบื้องผู้พิการทางสายตา

ภาพหน้างาน 004 : กระเบื้องยางพาราพื้นผิวต่างสัมผัส สำหรับผู้พิการทางสายตา ,กระเบื้องคนตาบอด ,แผ่นทางเดินคนตาบอด ,กระเบื้องผู้พิการทางสายตา

ภาพหน้างาน 005 : กระเบื้องยางพาราพื้นผิวต่างสัมผัส สำหรับผู้พิการทางสายตา ,กระเบื้องคนตาบอด ,แผ่นทางเดินคนตาบอด ,กระเบื้องผู้พิการทางสายตา

ภาพหน้างาน 006 : กระเบื้องยางพาราพื้นผิวต่างสัมผัส สำหรับผู้พิการทางสายตา ,กระเบื้องคนตาบอด ,แผ่นทางเดินคนตาบอด ,กระเบื้องผู้พิการทางสายตา

ภาพหน้างาน 007 : กระเบื้องยางพาราพื้นผิวต่างสัมผัส สำหรับผู้พิการทางสายตา ,กระเบื้องคนตาบอด ,แผ่นทางเดินคนตาบอด ,กระเบื้องผู้พิการทางสายตา