ผลงานโครงการ – อาคารที่ทำการแห่งใหม่กระทรวงยุติธรรม

โครงการ : งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม ถนนเเจ้งวัฒนะ

โครงการ : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ด้วยการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างทางการเมืองของประเทศให้มีประสิทธิภาพและมีความมั่นคงเพิ่มมากขึ้น โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญและ มาตรา 275 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้ศาลยุติธรรมมีหน่วยงานธุรการที่เป็นอิสระโดยจัดตั้งเป็น สำนักงานศาลยุติธรรม ซึ่งมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดำเนินการอื่น จึงทำให้กระทรวงยุติธรรมไม่มีภารกิจในการเป็นหน่วยงานธุรการให้กับศาลยุติธรรมอีกต่อไป การแยกศาลยุติธรรมออกจากกระทรวงยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2543 และผลของพระราชบัญญัติระเบียบราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 จึงทำให้กระทรวงยุติธรรมเหลือหน่วยงานในสังกัด 3 หน่วยงาน ซึ่งได้แก่

– สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
– กรมคุมประพฤติ
– กรมบังคับคดี

ชื่อวัสดุ : ปุ่มสแตนเลสปูพื้นผิวต่างสัมผัส สำหรับผู้พิการทางสายตา
 
สินค้า : ปุ่มสแตนเลสปูพื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับผู้พิการทางการเห็น ชนิดเตือนรหัสSTD310S-ANCH316 (1114HL) 
ชื่อวัสดุที่เกี่ยวข้องกัน : ปุ่มสแตนเลสปูพื้นผิวต่างสัมผัสเพื่อความปลอดภัย
กระเบื้องผู้พิการทางสายตา
กระเบื้องคนพิการ
สแตนเลสทางเท้าคนพิการ
กระเบื้องคนพิการ std
ปุ่มสแตนเลสคนตาบอด
แผ่นทางเดินคนตาบอด

 

ภาพหน้างาน 001 : ปุ่มสแตนเลสปูพื้นผิวต่างสัมผัส สำหรับผู้พิการทางสายตา ,กระเบื้องคนตาบอด ,ปุ่มสแตนเลสทางเดินคนตาบอด ,กระเบื้องผู้พิการทางสายตา

ภาพหน้างาน 002 : ปุ่มสแตนเลสปูพื้นผิวต่างสัมผัส สำหรับผู้พิการทางสายตา ,กระเบื้องคนตาบอด ,ปุ่มสแตนเลสทางเดินคนตาบอด ,กระเบื้องผู้พิการทางสายตา

ภาพหน้างาน 003 : ปุ่มสแตนเลสปูพื้นผิวต่างสัมผัส สำหรับผู้พิการทางสายตา ,กระเบื้องคนตาบอด ,ปุ่มสแตนเลสทางเดินคนตาบอด ,กระเบื้องผู้พิการทางสายตา

ภาพหน้างาน 004 : ปุ่มสแตนเลสปูพื้นผิวต่างสัมผัส สำหรับผู้พิการทางสายตา ,กระเบื้องคนตาบอด ,ปุ่มสแตนเลสทางเดินคนตาบอด ,กระเบื้องผู้พิการทางสายตา

ภาพหน้างาน 005 : ปุ่มสแตนเลสปูพื้นผิวต่างสัมผัส สำหรับผู้พิการทางสายตา ,กระเบื้องคนตาบอด ,ปุ่มสแตนเลสทางเดินคนตาบอด ,กระเบื้องผู้พิการทางสายตา

ภาพหน้างาน 006 : ปุ่มสแตนเลสปูพื้นผิวต่างสัมผัส สำหรับผู้พิการทางสายตา ,กระเบื้องคนตาบอด ,ปุ่มสแตนเลสทางเดินคนตาบอด ,กระเบื้องผู้พิการทางสายตา

ภาพหน้างาน 007 : ปุ่มสแตนเลสปูพื้นผิวต่างสัมผัส สำหรับผู้พิการทางสายตา ,กระเบื้องคนตาบอด ,ปุ่มสแตนเลสทางเดินคนตาบอด ,กระเบื้องผู้พิการทางสายตา


ภาพหน้างาน 008 : ปุ่มสแตนเลสปูพื้นผิวต่างสัมผัส สำหรับผู้พิการทางสายตา ,กระเบื้องคนตาบอด ,ปุ่มสแตนเลสทางเดินคนตาบอด ,กระเบื้องผู้พิการทางสายตา

ภาพหน้างาน 009 : ปุ่มสแตนเลสปูพื้นผิวต่างสัมผัส สำหรับผู้พิการทางสายตา ,กระเบื้องคนตาบอด ,ปุ่มสแตนเลสทางเดินคนตาบอด ,กระเบื้องผู้พิการทางสายตา