ผลงานโครงการ – เทศบาลนครปากเกร็ด

โครงการ : ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

(ถนนประชาบดี ถนนต้นแบบเพื่อคนพิการ)

โครงการ :  ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (ถนนประชาบดี ถนนต้นแบบเพื่อคนพิการ)
ชื่อวัสดุ : กระเบื้องเซรามิกพื้นผิวต่างสัมผัส สำหรับผู้พิการทางสายตา
สินค้า : กระเบื้องเซรามิก สีเหลือง รหัสสินค้า STD-KFQ513
กระเบื้องเซรามิก สีเหลือง รหัสสินค้า STD-KFT513
ชื่อวัสดุที่เกี่ยวข้องกัน : กระเบื้องเซรามิกผิวต่างสัมผัสเพื่อความปลอดภัย
กระเบื้องผู้พิการทางสายตา
กระเบื้องคนพิการ
แผ่นทางเท้าคนพิการ
กระเบื้องคนพิการ std
กระเบื้องคนตาบอด
แผ่นทางเดินคนตาบอด

 

ภาพหน้างาน 001 : กระเบื้องเซรามิกพื้นผิวต่างสัมผัส สำหรับผู้พิการทางสายตา ,กระเบื้องคนตาบอด ,แผ่นทางเดินคนตาบอด ,กระเบื้องผู้พิการทางสายตา

ภาพหน้างาน 002 : กระเบื้องเซรามิกพื้นผิวต่างสัมผัส สำหรับผู้พิการทางสายตา ,กระเบื้องคนตาบอด ,แผ่นทางเดินคนตาบอด ,กระเบื้องผู้พิการทางสายตา

ภาพหน้างาน 003 : กระเบื้องเซรามิกพื้นผิวต่างสัมผัส สำหรับผู้พิการทางสายตา ,กระเบื้องคนตาบอด ,แผ่นทางเดินคนตาบอด ,กระเบื้องผู้พิการทางสายตา

ภาพหน้างาน 004 : กระเบื้องเซรามิกพื้นผิวต่างสัมผัส สำหรับผู้พิการทางสายตา ,กระเบื้องคนตาบอด ,แผ่นทางเดินคนตาบอด ,กระเบื้องผู้พิการทางสายตา