เทศบาลนครปากเกร็ด

โครงการ : ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

(ถนนประชาบดี ถนนต้นแบบเพื่อคนพิการ)