ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)

โครงการ : ก่อสร้างศูนย์บริบาลผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา