นิทรรศการเพื่อผู้พิการทางสายตา พระเมรุมาศ

โครงการ : นิทรรศการสัมผัสเพื่อผู้พิการทางสายตา “นำสัมผัสพระเมรุ” พระเมรุมาศ