ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)

โครงการ : ก่อสร้างศูนย์บริบาลผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

โครงการ : ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ เป็นโครงการในจังหวัดสงขลา วัตถุปรสงค์ เพื่อให้บริการแก่ผู้สูงอายุแบบครบวงจร เป็นสถานที่สำหรับดูแลผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถลดปัญหาสังคม และรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมที่มีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น
ชื่อวัสดุ :  กระเบื้องพีวีซีพื้นผิวต่างสัมผัส สำหรับผู้พิการทางสายตา
สินค้า :  1. กระเบื้องพีวีซี ชนิดเตือน สีเหลือง รหัสสินค้า STD-PVC110(I)-T
2. กระเบื้องพีวีซี ชนิดนำทาง สีเหลือง รหัสสินค้า STD-PVC111(I)-T
ชื่อวัสดุที่เกี่ยวข้องกัน : กระเบื้องยางพีวีซีสำหรับเตือนและนำทางคนตาบอด
กระเบื้องยางพีวีซีผิวต่างสัมผัสเพื่อความปลอดภัย
กระเบื้องยางผู้พิการทางสายตา
กระเบื้องยางคนพิการ
แผ่นทางเท้าคนพิการ
กระเบื้องยางคนพิการ std
กระเบื้องยางคนตาบอด
แผ่นทางเดินคนตาบอด

 

ภาพหน้างาน 001 : กระเบื้องพีวีซีพื้นผิวต่างสัมผัส สำหรับผู้พิการทางสายตา ,กระเบื้องคนตาบอด ,แผ่นทางเดินคนตาบอด ,กระเบื้องผู้พิการทางสายตา

ภาพหน้างาน 002 : กระเบื้องพีวีซีพื้นผิวต่างสัมผัส สำหรับผู้พิการทางสายตา ,กระเบื้องคนตาบอด ,แผ่นทางเดินคนตาบอด ,กระเบื้องผู้พิการทางสายตา

ภาพหน้างาน 003 : กระเบื้องพีวีซีพื้นผิวต่างสัมผัส สำหรับผู้พิการทางสายตา ,กระเบื้องคนตาบอด ,แผ่นทางเดินคนตาบอด ,กระเบื้องผู้พิการทางสายตา

ภาพหน้างาน 004 : กระเบื้องพีวีซีพื้นผิวต่างสัมผัส สำหรับผู้พิการทางสายตา ,กระเบื้องคนตาบอด ,แผ่นทางเดินคนตาบอด ,กระเบื้องผู้พิการทางสายตา

ภาพหน้างาน 005 : กระเบื้องพีวีซีพื้นผิวต่างสัมผัส สำหรับผู้พิการทางสายตา ,กระเบื้องคนตาบอด ,แผ่นทางเดินคนตาบอด ,กระเบื้องผู้พิการทางสายตา

ภาพหน้างาน 006 : กระเบื้องพีวีซีพื้นผิวต่างสัมผัส สำหรับผู้พิการทางสายตา ,กระเบื้องคนตาบอด ,แผ่นทางเดินคนตาบอด ,กระเบื้องผู้พิการทางสายตา